Quỹ phát triển nhà ở Tp.HCM – HOF chính thức chỉ định thầu giải pháp của FBS

Quỹ phát triển Nhà Ở là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có vốn điền lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng.

Quỹ Phát triển Nhà Ở là đơn vị thực hiện những nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao trong việc đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, là công cụ để Thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về tài chính cho các nhà đầu tư trên lĩnh vực nhà ở và các đối tượng mua nhà theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quỹ phát triển nhà TP.HCM

FBS cung cấp và triển khai tất cả các nghiệp vụ bao gồm 9 phân hệ quản lý cho Quỹ Phát Triển Nhà Ở TP.HCM bao gồm:

  • Quản lý Dự án (Đầu tư trực tiếp)
  • Tín dụng (Cho vay Cá nhân & Dự án)
  • Quỹ Quay vòng (Cho vay sữa chữa nhà)
  • Quản lý Khai thác và Phát triển nhà ở
  • Kế toán Tài Chính
  • Hành chính – Nhân sự
  • Kế hoạch
  • Thông tin Phục vụ lãnh đạo
  • Cổng thông tin điện tử (Web Portal)

Bình luận