XMan (viết tắt từ e Xtra Management) là Hệ thống Phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp được Công ty FBS thiết kế và xây dựng dựa trên kiến trúc và công nghệ tiên tiến của Oracle kết hợp với các chế độ và thông lệ về nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp của Việt Nam nhằm phục vụ cho các đối tượng doanh nghiệp vừa và lớn.

XMan bao gồm các phân hệ chính sau đây:

  • Phân hệ Kế toán – Tài chính
  • Phân hệ Quản lý Mua hàng
  • Phân hệ Quản lý Bán hàng
  • Phân hệ Quản lý vận tải nội địa
  • Phân hệ Quản trị sản xuất – Giá thành
  • Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ
  • Phân hệ Quản lý Dự án
  • Phân hệ Nhân sự Tiền lương
  • Phân hệ Thông tin lãnh đạo

Các phân hệ đều có sự liên kết, chia sẽ và kế thừa thông tin với nhau và với phân hệ trung tâm đó là Kế toán – Tài chính. Đây là hình ảnh phản ánh các mối quan hệ công tác giữa các phòng ban, bộ phận trong một đơn vị với nhau và với phòng Kế toán – Tài chính.