Quỹ phát triển nhà ở Tp.HCM – HOF chính thức chỉ định thầu giải pháp của FBS

-

Sau rất nhìều thời gian tìm hiểu, sàn lọc và đánh giá các giải pháp quản lý tổng thể dưới sự tư vấn của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Vừa qua Quỹ phát triển Nhà Ở Tp.HCM – HOF chính thức chỉ định thầu đối với công ty FBS làm đơn vị cung cấp giải pháp quản lý tổng thể cho Quỹ phát triển Nhà Ở Tp.HCM.