Nông - Thủy sản

Nông - Thủy sản

Quản lý quy trình thu mua, chế biến phân loại, xuất nhập kho, quản lý giá thành sản xuất, nguyên vật liệu, ...