GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Mua hàng

Mua hàng

  • Xử lý các quy trình mua hàng nhập khẩu và mua hàng trong nước.
  • Theo dõi được tồn chi tiết theo nguồn mua để tính thuế Bảo vệ môi trường.
  • Tập hợp đầy đủ các khoản mục chi phí mua hàng
  • Hệ thống có chức năng dự tính nhanh giá vốn lô hàng nhập khẩu từ đó xây dựng chính sách giá bán linh hoạt và cạnh tranh.
Bán hàng

Bán hàng

  • Xử lý các quy trình nghiệp vụ bán hàng giao phiếu và bán hàng theo lệnh giao hàng.
  • Hỗ trợ cán bộ quản lý duyệt đơn bán hàng trên smart phone hoặc tablet.
  • Cập nhật các chính sách giá, trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá và Thuế BVMT theo quy định Bộ Công Thương